Utdatert nettleser

Nettleseren du benytter er utdatert og støtter ikke en eller flere av teknologiene brukt i kurset.

Vi anbefaler å benytte enten Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Modul 1

Jeg som prosjektleder

MODUL 1 - JEG SOM PROSJEKTLEDER

PROSJEKTLEDERROLLEN

Samtale med prosjektdirektøren for Operabygget i Oslo, Roar Bjordal

PROSJEKTLEDERROLLEN

 

PROSJEKTLEDERROLLEN

 

Lederkompetanse

 • Mestre ustrukturerte arbeidsomgivelser
 • Angi klare mål
 • Forstå organisasjonen
 • Motivere mennesker
 • Løse konflikter
 • Forstå profesjonelle behov
 • Skape medvirkning på alle nivåer
 • Kommunisere muntlig og skriftlig
 • Bistå ved problemløsning
 • Utvikle tverrfaglige grupper
 • Utvikle respekt og tillit
 • Være synlig
 • Aksjonsorientert

PROSJEKTLEDERROLLEN

 

Teknisk kompetanse

 • Bistå ved problemløsning
 • Utvikle systemperspektiv
 • Integrere forretningsmessige, tekniske og menneskelige mål
 • Forstå tekniske hjelpemidler
 • Lede teknologiutvikling
 • Forstå teknologi og trender
 • Forstå markeder og produkter
 • Kommunisere med teknisk ekspertise
 • Utvikle innovasjonsevne

PROSJEKTLEDERROLLEN

 

Administrativ kompetanse

 • Planlegge og organisere tverrfaglige prosjekter
 • Oppnå gode medarbeidere
 • Estimere og forhandle ressurser
 • Samarbeide med andre organisasjoner
 • Måle status og fremdrift
 • Terminplanlegging
 • Forstå operative prosedyrer
 • Delegering
 • Kommunikasjon
 • Håndtering av endringer

PROSJEKTLEDERROLLEN

 

Utfordringer

Hva er dine 5 største utfordringer som prosjektleder? Reflekter over dine styrker og svakheter i møte med prosjektlederrollen.

PROSJEKTLEDERROLLEN

 

PROSJEKTLEDERROLLEN

Samtale med Kari Gro Johanson

Samtale med Kari Gro Johanson

MODUL 1 - JEG SOM PROSJEKTLEDER

OM LEDEREGENSKAPER

Samtale med Sven Erik Nørholm

OM LEDEREGENSKAPER

Leadership og management

På engelsk har vi to begreper som oversettes
med ledelse: Leadership og management.

Management

Leadership

“Manage” oversettes gjerne med ord som: lede, føre, anføre, gå foran. En

“manager” er en administrator som fokuserer på oppgavene og å gjøre ting riktig.

En “Leader” fokuserer på menneskene, inspirerer og gjør de riktige tingene.

MODUL 1 - JEG SOM PROSJEKTLEDER

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

Problemstillinger

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

Autoritet og makt

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

Håndtering av konflikter

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

Kommunikasjon

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

 


HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

Bakgrunn

Figuren viser et organisasjonskart fra et middels stort utviklingsprosjekt. Gi en kort redegjørelse for hvordan du ville håndtert problemstillingene som blir beskrevet: Hvem har ansvaret og hvordan burde involveringen ideelt sett vært utført?

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

Problemstilling

Du er ansatt som delprosjektleder og sitter i posisjon 4. Underveis i prosjektet opplever du følgende situasjon:

Medarbeider 6 har et problem, og han vet at medarbeider 2 har informasjon eller kunnskap om problemstillingen. 6 tar direkte kontakt med medarbeider 2 som anbefaler en bestemt løsning på problemet. Dessverre blir resultatet feil og prosjektet blir satt tilbake 3 uker som følge av løsningen som medarbeider 2 foreslo. Medarbeider 6 har nå et nytt problem og han vet nå at medarbeider 1 har informasjon og kunnskap om problemstillingen. 6 tar direkte kontakt med medarbeider 1 som gir den informasjon han sitter på samtidig som han gir en anbefaling om hvordan problemet bør løses. Medarbeider 6 følger anbefalingen men også dette rådet fører til en forsinkelse i prosjektet på 2 uker.

HVA ER GOD PROSJEKTLEDELSE?

Løsningsforslag

Ansvaret for at delprosjektet blir forsinket ligger fortsatt hos 4. Det er hans jobb som leder av delprosjektet for å sørge at linjen er tydelig og at disse følges ved beslutninger knyttet til tid, kostnad og kvalitet. 6 skal ikke følge rådet fra 1 uten at 4 er blitt kontaktet, og ideelt sett skal 4 be 6 iverksette løsningen fra 1. Selv om 6 vurderer at 1 har kunnskapen har han linjeautoritet ned til 4 og det er følgelig 4 sitt ansvar å informere 6 om 1 sine forventninger.

MODUL 1 - JEG SOM PROSJEKTLEDER

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Hva som veklegges varierer -

Hvilke type aspekter vektlegges i ditt type prosjekt?

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Samtale med prosjektsjef i Statsbygg

Samtale med prosjektsjef Steinar Støre.

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Hvordan vurdere prosjektsuksess

Samtale med prosjektdirektør Steinar Bjordal

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Prosjektsuksess

Hva som er de viktigste årsakene til suksess i et prosjekt og hvordan suksess måles er et emne av stor interesse. Dessverre finnes det ingen slik allmenngyldig liste. Er man oppmerksom på visse problemer dukker det alltid opp nye. Listen over forhold som leder til suksess vil derfor hele tiden endre seg. Likevel har det interesse å studere dette litt nærmere.

Det er av de prosjektene hvor vi ikke har lykkes helt vi kan lære mest.

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Hvordan definere prosjektsuksess?

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

 

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Begrepsavklaring

Vi kan skille mellom suksesskriterier og suksessfaktorer

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Suksesskriterier

Suksesskriterier er parametre, indikatorer eller verdier som vi måler eller registrerer for å avgjøre om prosjektet er suksessfullt eller ikke. Det ligger da i sakens natur at dette er noe vi måler etter at et prosjekt er avsluttet.

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Suksessfaktorer

Suksessfaktorer er forhold som må ligge til rette for at prosjektet skal bli en suksess. Dette er altså faktorer som vi kan observere og påvirke under gjennomføringen av prosjektet.

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Om suksessfaktorer

Samtale med prosjektdirektør Roar Bjordal

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Prosjektsjef Steinar Støre

Om suksessfaktorer, samtale med prosjektsjef Steinar Støre.

SUKSESSFAKTORER OG KRITERIER

Prosjektsjef Jannicke Husevåg

Om suksessfaktorer i et IT-prosjekt - samtale med prosjektsjef Jannicke Husevåg.

MODUL 1 - JEG SOM PROSJEKTLEDER

KONTROLLSPØRSMÅL 1

KONTROLLSPØRSMÅL 1

For at du skal kunne få et diplom til slutt, så må du bestå alle quiz'ene.

Hva er en “Leader”?

Hvilke 3 hovedproblemstillinger er sentrale ved det å inneha prosjektlederansvar?

Hvorfor er det viktig for en prosjektleder å inneha autoritet?

Hva er definisjonen av begrepet autoritet?

Marker de tre sentrale suksessfaktorene i prosjektoppstart/utvikling av prosjektgrunnlag

Hvilke tre overordnede kompetanseområder må en forholde seg til som prosjektleder?

Velg minst ett svaralternativ